El nostre centre:

 • Ofereix una educació inclusiva per a tot l’alumnat, atenent les seues necessitats educatives i socioculturals i prioritzant la màxima participació en l’entorn escolar i social.
 • Es defineix com un Centre laic i pluralista en el qual es respecta la diversitat cultural o religiosa de l’alumnat i les seues famílies i es treballa perquè, en tot cas, aquesta siga coherent amb els principis i valors que emanen de la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Dóna conèixer i promou els valors propis de la societat d’acolliment en un clima d’obertura a totes les creences i cultures, especialment a les dels alumnes procedents d’altres països.

Basem la nostra activitat docent en el sentit més ampli del terme educació, un concepte que va més enllà de la mera transmissió de coneixements. El Centre s’emmarca en un model d’escola inclusiva, que té entre les seues prioritats una educació per a tots i que implica el foment de la innovació i l’experimentació pedagògiques.

Apostem per un projecte basat en una educació en valors: la llibertat, la cooperació, la democràcia, la creativitat i, en definitiva, tots aquells aspectes que fan possible un desenvolupament integral del xiquet i del jove. En aquesta concepció de l’educació realment integradora juga un paper fonamental la participació de tota la comunitat escolar: professors, pares, alumnes i el propi entorn del Centre.

En última instància, la qual cosa es pretén és crear un mitjà educatiu ric i coherent amb els valors que es desitja transmetre a l’alumnat, contribuint a fer d’ells persones crítiques, amb inquietuds i educades en un profund respecte pels altres, sense discriminacions de cap tipus.

Aquest model pedagògic acaba inspirant i impregnant totes les activitats del Centre, des de les estrictament acadèmiques fins a les de caràcter més lúdic, amb l’objectiu d’ajudar a xiquets i joves a desenvolupar àmpliament la seua faceta com a persones.


El projecte de compensació educativa, un projecte per a la inclusió.

El Centre ve desenvolupant des de 1991 una ja consolidada i reconeguda labor d’inclusió educativa, estant actualment catalogat com a Centre d’Actuació Educativa Singular (CAUS).

Aquest projecte, en el qual participa tot el professorat del Centre té les següents característiques:

1-Eix social

 • Col·laboració amb entitats que treballen amb col·lectius socials desfavorits.
 • Informació sobre ajudes i beques.
 • Tallers de pares i mares.
 • Reunions periòdiques amb famílies.
 • Elaboració, aprovació i aplicació de les normatives de convivència.

2-Eix pedagògic

 • Pla d’Acolliment.
 • Presentació del sistema educatiu a les famílies.
 • Disseny curricular, materials didàctics i material escolar.
 • Assignació a un grup flexible.
 • Avaluació inicial en àrees instrumentals.
 • Designació del company-tutor.
 • Programes de promoció de la salut i l’esport.
 • Tractament individualitzat de l’absentisme escolar.
 • Seguiment individual d’alumnes en risc d’abandó.

3-Eix intercultural

 • Unitats didàctiques per a l’alumnat immigrant.
 • Coneixement directe del patrimoni valencià.
 • Celebració intercultural de les festivitats de la societat d’acolliment.
 • Programació d’activitats d’animació intercultural.
 • Recursos Interculturals.
 • Entitats representatives de les cultures i nacionalitats de l’alumnat i entitats de suport a la població immigrant.
 • Setmana Intercultural.
 • Celebració dels Dies Mundials.
 • Tallers interculturals.
 • Revista del Centre: Enróll@te.cruz
 • Participació de les famílies.

Pots consultar els documents del Projecte Educatiu açí:

Pla per al Foment de la Lectura

Pla de Transició Primària-ESO

Pla de Convivència

Pla d’Acció Tutorial

Projecte Lingüístic de Centre

Programa_Reutilització i socialització_Llibres i materials curriculars

Pla d’Actuació per a la Millora (PAM)

PADIE