El curs 2017-2018 vam aprovar el nou Projecte Lingüístic de Centre (PLC), d’acord amb la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
Aquest PLC és un instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), d’acord amb les característiques del centre educatiu i de l’alumnat.
El nou PLC començarà a implantar-se a partir del curs 2018-2019 al 2n Cicle d’Infantil i al 1r Cicle de Primària. D’acord amb l’autorització d’aquest PLC, els percentatges de l’ús de les llengües en cada etapa seran els següents:
2n Cicle d’Infantil: Valencià, 64; Castellà, 26; Anglès, 11
Educació Primària: Valencià, 50; Castellà, 34; Anglès, 17.
Això no obstant, el PLC autoritzat recull una disposició per mantindre transitòriament per al nivell d’Infantil 5 anys durant el curs 2018-2019 la següent distribució de la presència de les llengües vehiculars: Valencià, 40%; Castellà, 50%; Anglès, 10%.
  1. Cerquem incorporar de manera gratificant i efectiva una llengua estrangera, l’anglès en el nostre cas, des de l’etapa d’Infantil.
  2. Volem augmentar progressivament el domini de l’anglès de l’alumne de manera que, en el futur, siga capaç d’adquirir coneixements propis d’àrees o matèries no lingüístiques utilitzant l’anglès com a llengua d’aprenentatge.
  3. Volem desenvolupar la competència comunicativa i la identitat dels xiquets i les xiquetes tant en castellà com en valencià. Així s’entén que l’aplicació del Programa suposa un plantejament global de l’aprenentatge de les tres llengües: el valencià, el castellà i l’anglès.

En Ed. Infantil els nostres alumnes gaudeixen de diverses sessions setmanals d’anglès. En elles es treballen diferents estructures i vocabulari mitjançant cançons, vídeos, rimes i contes. Les rutines estan presents en totes les classes, per la qual cosa els xiquets i xiquetes saben quan comença i acaba la seua classe amb la “teacher”.

A més, en el segon cicle d’Ed. Infantil i primer cicle d’Ed. Primària treballem amb el mètode Artigal que es basa en la comunicació oral a través de contes, “prompters” i jocs, per la qual cosa els nostres alumnes i alumnes aprenen l’idioma sense esforç.


En Ed. Primària els alumnes aprenen aquestes llengües des de les diferents àrees, tant lingüístiques com no lingüístiques.

  1. Anglès: English, Arts & Crafts.
  2. Valencià: Valencià, Educació Física, Música, Ciències Socials, Ciències Naturals, Tics.
  3. Castellà: Llengua castellana, Matemàtiques, Religió / Valors.

En Ed. Secundària comptem amb el taller d’anglés “English Workshop”.

Consisteix en una representació teatral dels alumnes en llengua anglesa. Aquesta experiència resulta molt positiva i gratificants tant per als alumnes com per als professors implicats.

Els alumnes estan molt motivats perquè aprenen expressions lingüístiques i vocabulari que poden aplicar a situacions comunicatives reals. És important destacar també que en molts casos millora la seua fluïdesa a l’hora d’expressar-se oralment així com la pronunciació. Bàsicament, es pretén que els alumnes aprenguen a parlar en anglès, repassen l’estudiat en classe i reforcen i amplien els continguts curriculars emprant una metodologia lúdica, participativa i activa.