ANUNCI DE l’INICI DEL PROCÉS ELECTORAL

D’acord amb la Resolució de 22 setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, en l’any 2023 (DOGV núm. 2023/9766), han de celebrar-se eleccions als consells escolars d’aquests centres i entre ells, al nostre.
La data d’aquestes eleccions serà el dijous 23 de novembre.