Sol·licita la teua plaça

Los campos marcados con * son obligatorios

SOL·LICITUD DE PLAÇA

Les sol·licituds es tramitaran electrònicament per a evitar tràmits presencials. Els centres educatius habilitaran punts d’atenció per a les persones que no disposen de mitjans electrònics o que tinguen dificultats per a emplenar la sol·licitud. Aquesta atenció en els centres es gestionarà mitjançant la sol·licitud de cita prèvia.
Les persones interessades hauran d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’etapa educativa que corresponga.
Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a per al qual sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.
Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la “clau d’admissió”
. Per a això necessitarà:

  • Algun dels sistemes de verificació d’identitat (DNI i número de suport o IDESP, NIE i número de suport o IXESP), certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, o qualsevol altre mitjà d’identitat autoritzat.
  • Data de naixement.
  • Marcar la casella de no oposició a la comprovació del Ministeri de l’Interior.

Les persones amb passaport hauran d’acudir al centre en el que sol·liciten la plaça en primera opció (amb cita prèvia).
Per raons d’interés públic, s’ha incorporat la presentació d’una declaració responsable que substituïsca a la documentació que han de presentar les famílies per a acreditar les circumstàncies al·legades per a la seua baremació, sense perjudici de la seua posterior acreditació i comprovació. La falsedat de les dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.
Només es podrà presentar una sol·licitud per alumne/a, i es podran sol·licitar fins a deu centres, ordenats segons criteri de preferència.
El certificat de promoció/requisit acadèmic l’enviarà el centre on estiga matriculat/a el/la alumne/a, si pertany a la Comunitat Valenciana. Si no és així, el sol·licitant haurà de presentar-lo en el centre de primera opció.

Els criteris de baremació els podeu trobar en el següent enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3561.pdf

L’horari establert per cridar al 963835342 és de 09:00 a 13:00 de dilluns a divendres.

e-mail: colsantacruz@telefonica.net

WhatsApp al 608885594.

Procés d’escolarització

Tota la normativa i informació la podeu trobar en la pàgina de la Conselleria d’Educació 

El centre posa a la disposició de les famílies, alumnat i interessats/as a sol·licitar plaça en el nostre centre, UN SERVEI D’ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS, on també vos ajudarem a tramitar les mateixes si fóra necessari.

 

Calendari d’admissió

Terminis de presentació de sol·licituds:

Infantil 1r Cicle: Matrícula oberta

Infantil 2n. Cicle i Primària: Del 8 al 16 de juny

ESO: Del 17 al 25 de juny

Cicles Formatius Gestió Administrativa: Del 17 al 25 de juny.