Cicles Formatius de Grau Mitjà

Horari:

Torn de matins: de 08:00 a 14:00
Torn de vesprades: de 15:00 a 21:00

La Formació Professional comprèn el conjunt d’ensenyaments que, dins del sistema educatiu, capaciten per a l’acompliment qualificat de les diferents professions. Té com a finalitat la preparació dels alumnes per a l’activitat en un camp professional, proporcionant-los una formació polivalent que els permeta adaptar-se a les modificacions laborals que poden produir-se al llarg de la seua vida.

Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Haver superat el 2º curs de BUP.
Títol de FP 1r grau i de 2º grau.
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans.
Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.
Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
Sense els requisits anteriors, mitjançant prova d’accés, els alumnes que complisquen 17 anys en el  any en què realitzen la prova. Aquesta prova acreditarà els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquestes ensenyaments.

 

Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de realitzar un viatge a un país de parla anglesa per a practicar l’idioma i conèixer la seua cultura.