El passat mes de maig de 2024, del dilluns 27 al divendres 31, la professora de l’àrea d’Economia i Emprenedoria, Formació i Orientació Laboral i Professional, en la etapa de secundaria, Carmen Sapena, i el professor de l’àrea de valencià: Llengua i Literatura de l’ESO, Ferran Barber, dins dels projectes europeus Erasmus+, estigueren a l’escola Základná škola, de la  localitat de Zemianska Olça a Eslovàquia, realitzant una mobilitat de “Jobshadowing” aprenentatge per observació.

Aquest tipus d’activitat ajuda a potenciar les capacitats i habilitats personals i laborals del professorat participant, així com a adquirir-ne d’altres noves mitjançant una estada en altra escola, on observant la seua manera de treballar, d’organització i de planificació escolar, és a dir observant les seus  bones pràctiques, adquireixes nous coneixements que després es poden aplicar a la nostra escola.

L’escola amfitriona ens havia preparat un programa molt complet, tant a nivell escolar com cultural, amb activitats relacionades amb la gestió de projectes amb la metodologia d’Aprenentatge Servei, amb la inclusió i la equitat en els centres educatius, amb la millora de la gestió i organització interna d’una escola i activitats per a desenvolupar la competència digital i per a potenciar la sostenibilitat mediambiental.

D’entre tot el programa volem destacar les reunions de treball mantingudes amb la directora i el personal docent per a compartir coneixements i experiències sobre els seus projectes d’Aprenentatge i Servici, la inclusió d’alumnes de parla eslovaca i hongaresa, el sistema educatiu eslovac, la gestió administrativa de l’escola i els recursos materials i les noves tecnologies utilitzades a nivell pedagògic.

Per altra banda ens assabentarem dels projectes que estan desenvolupant amb les escoles mediambientals locals, les residències d’ancians pròximes i l’interés dels joves per participar en els projectes Erasmus+  que els serveix per a compartir experiències amb joves d’altres nacionalitats.

Una de les activitats més enriquidores va ser la visita a l’escola mediambiental “Dropie”, compromesa amb la protecció d’espècies amenaçades i la promoció de l’educació mediambiental.  En la zona on es situa aquesta escola era un punt d’acollida, durant la seua migració, d’un au pròpia de la península ibèrica, el pioc salvatge, (otis tarda, en castellà avutarda) fins que va acabar desapareguent, per diferents motius. Actualment esta au, caracteritzada per ser la més pesada capaç de volar, es troba en procés de recuperació, allí en Eslovàquia, entre altres aus en perill d’extinció a nivell europeu.

Hem aprés més sobre la cultura i la història d’Eslovàquia a través de les visites al Castell de Devín, al Castell de Pedra Roja, al centre històric i monuments de la ciutat de Bratislava, així com la fortalesa i el barri antic de Komarno. En estes activitats vàrem observar l’aplicació de ferramentes digitals per a conéixer les diferents etapes històriques d’estos llocs.

Acabarem la setmana amb una trobada més informal amb les famílies per a recaptar informació sobre el seu sistema educatiu, les seues expectatives com a membres de la Unió Europea i els valors que compartim com a ciutadans europeus.

Esperem continuar realitzant amb el professorat del Santa Cruz, experiències d’aprenentatge per observació, tan enriquidores per a tots i totes i que ens ajuden a millorar el treball diari amb el nostre alumnat.

 

 

Jobshadowing in Základná škola

 

Last May 2024, from Monday 27th to Friday 31st, Carmen Sapena, teacher of Economics and Entrepreneurship, Training and Labour and Vocational Guidance at secondary school, and Ferran Barber, teacher of Valencià: Language and Literature at ESO, were in the school Základná škola, in the town of Zemianska Olça in Slovakia, carrying out a mobility of “Jobshadowing” learning by observation.

This type of activity helps to enhance the personal and work skills and abilities of the participating teachers, as well as to acquire new ones through a stay in another school, where by observing their way of working, organisation and school planning, by observing their good practices, you acquire new knowledge that can be applied in our school.

The host school had prepared a very complete programme for us, both at school and at cultural level, with activities related to project management with the Service Learning methodology, with inclusion and equity in schools, with the improvement of the management and internal organisation of a school and activities to develop digital competence and to promote environmental sustainability.

From the whole programme, we would like to highlight the working meetings held with the headmistress and the teaching staff to share knowledge and experiences about their Learning and Service projects, the inclusion of Slovak and Hungarian speaking students, the Slovak educational system, the administrative management of the school and the material resources and new technologies used at a pedagogical level.

On the other hand, we got to know the projects they are developing with the local environmental centres, the nearby old people’s homes and the interest of the young people to participate in the Erasmus+ projects that help them to share experiences with young people of other nationalities.

One of the most enriching activities was the visit to the environmental centre “Dropie”, committed to the protection of endangered species and the promotion of environmental education. In the area where this centre is located, it was a place of refuge, during its migration, for a bird typical of the Iberian Peninsula, the Great Bustard, (otis tarde) until it finally disappeared, for different reasons. Currently this bird, characterised by being the heaviest bird capable of flying, is in the process of recovery, there in Slovakia, together with other birds in danger of extinction in the European countries.

We have learned more about the culture and history of Slovakia through visits to the Devín Castle, the Red Stone Castle, the historical centre and monuments of the city of Bratislava, as well as the fortress and the old quarter of Komarno. In these activities, we observed the application of digital tools to learn about the different historical stages of these places.

We ended the week with a more informal meeting with families to gather information about their education system, their expectations as members of the European Union and the values we share as European citizens.

We hope to be able to continue with the teachers of Santa Cruz, learning by observation experiences, so enriching for everyone and that help us to improve our daily work with our students.

.

Related posts